Zamówienia Publiczne: Powstaje nowy projekt ustawy

0
140

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych pojawi się już w pierwszym półroczu 2018 roku. Choć w praktyce nadal napotykamy na problemy z ostatnią nowelizacją, niebawem będziemy musieli się nauczyć nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Zmiany dotyczyć będą zapewne części utrwalonych do tej pory zasad, ale jak doświadczenie pokazuje –  znaczącej.

Nad projektem ustawy pracują obecnie Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych. Za jej kształt odpowiada specjalny zespół, utworzony z przedstawicieli obydwu instytucji. Ich finał poznamy pod koniec 2017 roku. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne, a po przyjęciu przez rząd trafi on do Sejmu.

Nowe Prawo zamówień publicznych jest ściśle powiązane ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z tą koncepcją, państwo jest nie tylko inwestorem, ale również „inwestorem inteligentnym”.

Zgodnie z założeniem rządu, nowa ustawa będzie również elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Jego zadaniem jest regulacja rynku poprzez rozsądne inwestycje w innowacyjne rozwiązania, pobudzanie rynku tam, gdzie wystąpi realna potrzeba oraz planowanie z wyprzedzeniem.

Zapowiedzią prac nad ustawą był cykl debat na temat kierunków zmian oczekiwanych w obszarze zamówień publicznych. To one stanowiły symboliczny początek prac nad przygotowaniem projektu ustawy, który z założenia ma być spójny, kompleksowy i porządkujący system zamówień publicznych. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele zamawiających, wykonawców, instytucji kontrolujących oraz wybitni eksperci w dziedzinie zamówień publicznych.

Pracom zespołu projektowego przyświecać mają następujące założenia.:

  • wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić, czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową;
  • wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań; zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach o czym rząd mówi od dawna; uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli; uspójnienie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur.

Zdaniem rządu, ubiegłoroczna nowelizacja przyniosła wiele pozytywnych zmian do których zaliczyć należy, bez wątpienia, wprowadzenie obowiązkowych kryteriów pozacenowych co było równoznaczne ze zniesieniem prymatu ceny czy bezpośrednie powiązania z prawem pracy.

Przygotowanie nowego aktu prawnego zapowiadane było co najmniej od roku. Nowa ustawa musi być z jednej strony zgodna z regulacjami unijnymi, z drugiej natomiast wprowadzać jasne reguły dotyczące całego procesu zamówienia publicznego: od przygotowania postępowania do jego udzielenia. Ma być dokumentem przyjaznym zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Czy faktycznie ustawodawcy uda się osiągnąć taki konsensus – zobaczymy po pojawieniu się dokumentu.

Renata Polisiakiewicz – ekspert współpracujący z naszym partnerem, serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe dla Wykonawcy.