Priorytety budżetowe dyrektorów IT

0
165

Prezentujemy najważniejsze z punktu widzenia resellerów i integratorów wnioski z „Badania CIO 2013” firmy Deloitte. Ponad 700 dyrektorów IT na świecie (w tym z Polski), reprezentujących różne branże i sektory, zapytano m.in.: na co planują wydawać swoje budżety IT, jakie technologie preferują oraz o ogólną ocenę kondycji rynku z perspektywy globalnej i polskiej.

(Oprac. SK)

– Wyniki badania Deloitte wskazują, że najpoważniejsze cięcia budżetowe w IT są już za nami. Tylko jeden na pięciu CIO podał, że budżet 2013 był zmniejszany – podkreśla we wstępie do raportu Stanisław Bochnak, Dyrektor, Działu Doradztwa Technologicznego, Deloitte Polska. Szefowie działów IT funkcjonują w bardzo wymagającym i dynamicznym środowisku, gdzie stale rosną oczekiwania biznesowe, przyspiesza postęp technologiczny, jest coraz mniej czasu na wdrażanie technologii i doskwiera niedobór wykwalifikowanych kadr – piszą analitycy Deloitte. Pogłębianie partnerstwa z biznesem i wprowadzanie innowacji to odpowiedź szefów IT na te wyzwania.

W Polsce, choć redukcje budżetowe również są już mniejsze, to utrzymuje się świadomość konieczności ograniczeń budżetowych. Odpowiadanie na nowe potrzeby biznesu oraz wdrażanie nowych technologii mobilnych i społecznościowych, a także rozwiązań prywatnej chmury – wskazywane są jako zasadnicze priorytety IT. Racjonalizacja kosztów IT nadal stanowi ważny wyznacznik przy planowaniu wydatków.

Nowe potrzeby biznesu najpierw

Wyniki badania Deloitte wskazują, że rosną inwestycje w obszarze IT. Tylko 22 proc. badanych liderów IT podało, że ich budżet 2013 zmniejszono w porównaniu z rokiem wcześniej. Dotyczy to większości lokalizacji geograficznych i branż. Wyjątkiem jest sektor publiczny, gdzie ponad 1/3 kadry zarządzającej IT musi radzić sobie z ograniczonymi budżetami.

Na co CIO wydają pieniądze? Niemal 60 proc. budżetu IT jest przeznaczana na bieżącą działalność organizacji, pozostałe środki – na wspieranie rozwoju i zmian. Na pytanie o priorytety w budżecie ponad 80 proc. stwierdziło, że najważniejsze jest reagowanie na nowe potrzeby biznesu. Na drugim miejscu wskazano wspieranie strategii cyfrowej poprzez nowe technologie: aplikacje mobilne, cloud computing, media społecznościowe i analitykę. Jeżeli chodzi o wdrażanie innowacji, polscy CIO nie odstają od światowej czołówki. Około połowa deklaruje wdrażanie platform cloud computing lub aplikacji mobilnych.

W odpowiedzi na nowe potrzeby biznesowe liderzy IT nie przywiązują zbyt dużej wagi do restrukturyzacji obecnych modeli operacyjnych. Nie myślą też o przeprowadzaniu oceny i ewentualnej zmianie modelu współpracy z dostawcami zewnętrznymi. Z badania wynika, że rozwój i dostarczanie nowej wartości w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe jest najwyższym priorytetem dla CIO.

W Polsce 2 x więcej na rozwój niż transformację

Dla większości polskich respondentów budżet IT wzrósł lub pozostał na tym samym poziomie (odpowiednio 36 proc. i 50 proc. organizacji). Ciągle ponad 60 proc. badanych w Polsce wskazuje obszar IT jako priorytetowy. Na tle wszystkich badanych najmniejszą poprawę odczuł sektor finansowy, w którym co piąty lider IT ma do dyspozycji niższy budżet niż w roku poprzednim.

Ponad połowa budżetu IT w ankietowanych polskich organizacjach przeznaczana jest na bieżącą działalność organizacji, podobnie jak na świecie. Na rozwój biznesu i nowych produktów wydawane jest tylko ok. 30 proc. budżetu IT, natomiast pozostałe 15 proc. – na transformację działalności biznesowej i reorganizację. Na tym tle wyróżnia się sektor finansowy, który przeznacza więcej na inwestycje: zarówno na reorganizację modelu operacyjnego IT, jak i na rozwój biznesu i nowe produkty. W Polsce działy IT wydają średnio dwukrotnie większą część swojego budżetu na wspieranie rozwoju biznesu niż na jego transformację, w przeciwieństwie do wyników światowych, gdzie wydatki na te obszary były podobne.

Biznes najważniejszy

Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe prawie 90 proc. badanych uznaje za najwyższy priorytet, co nie odbiega znacząco od wyników światowych. Dyrektorzy IT przywiązują również dużą wagę do wdrażania nowych technologii oraz poszerzania kompetencji pracowników IT. Inwestowanie w rozwój kadry IT okazuje się także dużo częściej priorytetem dla polskich szefów IT: prawie 75 proc. lokalnych CIO wskazało ten obszar jako priorytetowy (wobec 50 proc. na świecie). To stwarza szansę producentom, resellerom i integratorom na rozwijanie programów doradczych, certyfikacyjnych i działań szkoleniowych.

Od kadry kierowniczej IT wymaga się przede wszystkim informatycznego wsparcia w realizacji strategii biznesowej. Oczekuje się od nich większej orientacji na biznes. Wśród innych istotnych celów są: usprawnianie procesów biznesowych, redukcja kosztów IT oraz innowacyjność.

Innowacyjność IT elementem strategii biznesowej

Niemal dwie trzecie ankietowanych CIO uznaje innowacyjność za zasadniczy element strategii biznesowej swojej firmy. Efektywność operacyjną, rozwój rynku oraz rozwijanie produktów i usług wskazywano jako trzy najskuteczniejsze metody uzyskiwania korzyści biznesowych za pośrednictwem innowacyjnych technologii.

Niemal połowa respondentów twierdzi, że priorytety, zasoby i ograniczenia budżetowe w zakresie IT stanowią kluczowe przeszkody przy wprowadzaniu innowacyjnych inicjatyw biznesowych. Część liderów IT postrzega przeciwstawne priorytety strategiczne oraz brak zrozumienia funkcjonowania IT w biznesie jako czynniki hamujące innowacje.

Private cloud computing, aplikacje mobilne i media społecznościowe są najczęściej wdrażane (u 30-40 proc. respondentów juz działają). 40-50 proc. badanych rozważa te technologie, a 10-20 proc. w ogóle nie jest nimi zainteresowanych, co oznacza, że spory potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany.

Rozwiązania analityczne Big Data w przypadku wielu firm zajmują ważne miejsce w ich strategii rozwoju. Jednak prawie 2/3 respondentów nadal nie w pełni je docenia i na razie tylko monitoruje dojrzewanie tej technologii. Tylko co czwarty badany twierdzi, że już z narzędzi Big Data korzysta. Większość respondentów uważa, że innowacja jest kluczową częścią strategii biznesowej w ich organizacji, a ponad 86 proc. deklaruje, że rozumie jak dział IT może wesprzeć program innowacji.

Technologie wybierane przez CIO

Najbardziej rozpowszechnione wśród polskich liderów IT są technologie mobilne. Co drugi badany twierdzi, że jego dział IT już je wykorzystuje (globalnie ok. 42 proc.). Pozytywnie wyróżniamy się także, jeżeli chodzi o paltformy private cloud computing, wykorzystywane przez prawie 47 proc. respondentów. W Polsce dużo niższy wskaźnik wykorzystania technologii public cloud computing (ok. 14 proc.) może wskazywać na wątpliwości prawne liderów IT oraz na ich niższe zaufanie do zewnętrznych dostawców – zwracają uwagę analitycy Deloitte.

Wśród docenianych lokalnie technologii znalazła się też koncepcja BYOD (możliwość wykorzystania prywatnych urządzeń w pracy) – jej wykorzystywanie rozpatruje prawie trzech na czterech szefów IT, oraz narzędzia analityczne Big Data – obserwowane przez prawie 2/3 badanych. O ile co czwarty badany wykorzystuje już analitykę i Big Data w swojej organizacji, o tyle BYOD udało się wdrożyć tylko ograniczonej liczbie respondentów. Choć CIO wydają się świadomi rosnącej roli urządzeń mobilnych w organizacji, to ciągle jednak mają opór przed włączeniem ich w środowisko korporacyjne.