Czy MGM mówi nam prawdę? Izba Administracji Skarbowej w Warszawie przysłała oświadczenie w tej sprawie…

5
1632

Odnosząc się do naszego materiału, który powstał na podstawie opinii i interpretacji zdarzeń według dystrybutora, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie skierowała do nas stosowne oświadczenie. Zarzuca w nim niezgodność podanych przez MGM informacji.

Oświadczenie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

[sam id=8 codes='false']

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji zawartych w artykule z dnia 2 lutego 2018r.  pt.” Firma MGM kolejny raz wygrała z fiskusem” autorstwa Pana Dariusza Wałacha uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych faktów do wykorzystania w publikacji:

Retoryka właściciela firmy MGM, przyjęta w publikowanych komentarzach dotyczących wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 stycznia 2018r. bazuje na próbie wykorzystania stereotypu pokrzywdzonego podatnika, jednak fakty jej przeczą.

 • Sąd nie przyznał racji MGM,
 • Uchylił jedynie decyzję drugiej instancji, pozostawiając w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą kwotę należnego podatku na ponad 16 mln. zł,
 • Sąd przesądził tylko o konieczności poszerzenia materiału dowodowego w zakresie zachowania należytej staranności przez Spółkę MGM,
 • Wyrok WSA z 30 stycznia nie nakazał zwrotu zabezpieczonych kwot na poczet należnego podatku.
 • Sąd nie orzekł o prawidłowości zastosowania przez Spółkę MGM – zerowej stawki VAT,
 • Wyrok nie jest prawomocny, dlatego czekamy na jego uzasadnienie i najprawdopodobniej złożymy skargę kasacyjną.

(…) Obecnie brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczonych kwot na poczet należnego podatku. Po uchyleniu decyzji organu odwoławczego, decyzja I instancji, która była podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego pozostaje w mocy.

Ponadto, decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności co oznacza, że jest wykonalna.

Niezależenie od tego podnieść należy, że w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że uchylenie decyzji stanowiącej podstawę wystawienia tytułu wykonawczego nie ma wpływu na moc prawną czynności egzekucyjnych przeprowadzonych na jego podstawie. Decyzja podatkowa funkcjonuje w obrocie prawnym, rodząc określone skutki prawne. Uchylenie takiej decyzji powoduje wyeliminowanie jej z obrotu prawnego, jakkolwiek ze skutkiem na przyszłość (ex nunc), chyba, że dochodzi do stwierdzenia jej nieważności. Wywołuje ono bowiem jedynie skutki procesowe, nie zaś materialnoprawne (a więc w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego) (tak też NSA w wyrokach z dnia 18 października 2005r., II FSK 351/05 oraz FSK 2390/04).

Zwrot pobranych od Spółki środków mógłby być zasadny gdyby okazało się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji wobec Spółki było niezgodne z prawem. W chwili obecnej taka sytuacja nie wystąpiła, twierdzi Robert Antoszkiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

5 KOMENTARZE

 1. nie publikujcie takiego urzędniczego bełkotu bez komentarza.
  Proszę
  Nikt normalny tego nie zrozumie,
  Rozumiemy jedynie, że koszty postępowania obciążają Izbę Skarbową, a co za tym idzie to wygrał MGM.
  Oczywiście że aparat skarbowy tak łatwo sie nie podda, oczywiście że będą bronić swoich, nieważne kto ma rację.
  Oczywiście że poprzednich wyroków urzędasy nie wykonywali, pomimo wskazania rażących błędów w ich działaniu. Oczywiście. Dopóki za swoje decyzje urzędnicy nie będą ponosili osobistej odpowiedzialności będą mogli niszczyć firmy. Na zlecenie?