Grupa AB stawia na rozwój!

0
265

Grupa AB pozyskała środki finansowe poprzez kolejną emisję długoterminowych obligacji celem dywersyfikacji źródeł finansowania rozwoju. W efekcie – podobnie jak w latach 2014-2015 – w ramach programu emisji obligacji spółka wyemitowała niezabezpieczone 5-letnie papiery dłużne o wartości nominalnej 75 mln zł.

W ramach wspomnianych trzech emisji obligacji instytucje finansowe nabyły obligacje AB SA o łącznej wartości nominalnej 245 mln zł ze średnią marżą 1,69 pkt. proc. ponad WIBOR 6M. Dotychczasowe emisje są notowane na rynku Catalyst, a intencją AB jest wprowadzenie do obrotu również najnowszej serii obligacji.

Zmiana struktury finansowania Grupy AB od 2014 roku w oparciu o długoterminowe obligacje, zastępujące krótkoterminowe kredyty bankowe, dała spółce impuls wzrostowy. Wszystkie wyemitowane przez AB obligacje mają 5-letnią zapadalność, co potwierdza miejsce AB w gronie największych i najstabilniejszych emitentów oraz rozpoznanie AB wśród profesjonalnych inwestorów jako najlepszej jakościowo spółki z branży – mówi Grzegorz Ochędzan, CFO Grupy AB.

W pierwszym kwartale 2017 r. (III kw. roku finansowego 2016/2017) Grupa AB kolejny raz powiększyła przewagę nad konkurentami. Na wymagającym rynku zwiększyła przychody o blisko 9% w ujęciu rok do roku, do 1,85 mld PLN, wypracowując 24,3 mln zł wyniku EBITDA (stabilnie rdr) i 13,2 mln zł zysku netto (+6,2% rdr). W roku kalendarzowym 2016 spółka przekroczyła próg 8 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz wygenerowała 119 mln zł wyniku EBITDA i ponad 68 mln zł zysku netto. To efekt skutecznie realizowanej długoterminowej strategii rozwoju z bezpieczeństwem i ostrożnością wpisanymi w DNA firmy. Grupa AB utrzymuje wysoką rentowność na tle branży, ma też najniższe koszty SG&A. Grupa AB od lat może się też pochwalić najwyższymi kapitałami własnymi w sektorze – ich wartość na koniec I kw. 2017 r. to już 640 mln zł, co jest poziomem nawet wielokrotnie wyższym niż u najbliższych konkurentów. Grupa AB ma wzorcową strukturę finansowania biznesu w 1/3 kapitałami własnymi i 2/3 kapitałami obcymi, a jeszcze przed zakończoną właśnie emisją obligacji praktycznie połowa zadłużenia odsetkowego to długoterminowe obligacje i kredyty. Jest to efekt realizacji zasady bezpieczeństwa wpisanego w strategię rozwoju Grupy AB.

– Silna baza kapitałowa i odpowiedzialnie prowadzony biznes sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym partnerem dla dostawców, klientów i instytucji finansowych. Zarówno banki, jak i instytucje ubezpieczeniowe doceniają siłę finansową Grupy AB. W efekcie mamy dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu, zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej– podkreśla Grzegorz Ochędzan.

Warto odnotować, że pomimo dynamicznego rozwoju działalności Grupa AB zmniejsza zadłużenie odsetkowe. Dług netto na koniec grudnia 2016 r. w ujęciu rok do roku spadł o aż 20%, czyli nominalnie o ponad 87 mln zł. W I kw. 2017 r. w porównaniu do I kw.  2016 r., pomimo wzrostu skali obrotów, dług odsetkowy netto został zmniejszony o kolejne 13,5 mln zł, a jego relacja do wyniku EBITDA to bezpieczne w branży dystrybucji 2,9 (spadek z 3,2 przed rokiem). W trakcie ostatnich czterech kwartałów zakończonych 31 marca 2017 roku Grupa AB poprawiła przy tym przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej o ponad 58 mln zł w ujęciu rok do roku.