ASBIS z niezłym wynikiem, niestety nie posiadamy danych dotyczących Polski!

0
266

Dystrybutor zanotował dynamiczny wzrost wyników finansowych w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 503,3 mln USD w porównaniu do 290,2 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 73%. W I kw. 2018 r. zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 50% do 22,8 mln USD z 15,1 mln USD w I kw. 2017 r. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w omawianym okresie o 34% do 5,3 mln USD z 4 mln USD rok wcześniej, natomiast zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie, do 1,7 mln USD z 551 tys. USD w I kwartale 2017 r.

Strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I kwartale 2018 roku wszystkie linie produktowe zwiększyły swoją sprzedaż w każdym z krajów, w których działa Spółka. Dodatkowo, w I kwartale 2018 r., ASBIS zrealizował bardzo duże zamówienia na dostawę produktów IT, co w połączeniu z ciągłym zapotrzebowaniem na produkty wiodących producentów z branży, które znalazły się w ulepszonym portfolio Grupy, doprowadziło do wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych. ASBIS kontynuuje również rozwój marek własnych na wszystkich rynkach swojej działalności. Dodatkowo Grupa zainwestowała w linię biznesową VAD (Value Added Dealer) oraz uruchomiła nową markę własną Perenio (Internet rzeczy) oczekując, że przyniosą one wyższe marże brutto na sprzedaży.

27 marca 2018 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2018 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,80 miliarda USD a 1,90 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 9 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał tego roku ASBIS podtrzymuje prognozę finansową.

Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła 27 marca 2018 r. decyzję o rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyników finansowych wypracowanych w 2017 r. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała WZA wypłatę 0,06 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 3.330.000 USD. W dniu 8 maja 2018 r. WZA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na zaproponowanym przez Radę Dyrektorów poziomie. Dzień ustalenia dywidendy został ustalony na 17 maja 2018 r., natomiast data wypłaty dywidendy na 12 czerwca 2018 r.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: Każdego miesiąca w I kwartale 2018 r. notowaliśmy, wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu przychodów. Był to dla nas intensywny okres pracy nad dalszą poprawą rentowności Grupy, co jest naszym priorytetem. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu oraz kontynuacji sprawdzonej strategii wypracowaliśmy ponad 70-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ponad trzykrotny wzrost zysku netto. Dowodzi to, że jesteśmy w doskonałej kondycji do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nami obecny rok. Patrząc na wyniki I kwartału tego roku jesteśmy przekonani, że o ile nie wystąpią niekorzystne czynniki, zrealizujemy opublikowaną w marcu prognozę na 2018 r.

Po publikacji wyników finansowych za I kwartał tego roku widzimy, że nie tylko obecna sytuacja Grupy jest bardzo dobra, ale również nasza przyszłość wygląda bardzo pozytywnie. Rozwijamy portfolio marek własnych, co daje nam możliwość uzyskania wyższych marż, ale również pozostania w obrębie technologicznych innowacji. Do obecnych już w naszym portfolio marek Prestigio i Canyon dołączyła marka Perenio, która będzie obejmowała produkty związane z szybko rozwijającą się obecnie dziedziną – internetem rzeczy (IoT). Bardzo istotne są dla nas również relacje z naszymi dostawcami, dlatego inwestujemy w nie i dokładamy wszelkich starań, by nasze cele były zawsze zgodne  – dodał Siarhei Kostevitch.

I kw. 2018 I kw. 2017 Zmiana
Przychody 503,303 290,201 +73%
Zysk brutto 22,765 15,139 +50%
Zysk z działalności operacyjnej 5,339 3,987 +34%
Zysk netto po opodatkowaniu 1,713 0,551 +211%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,723 0,548 +215%

 

Constantinos Tziamalis, Dyrektor do spraw Relacji Inwestorskich i Kredytów w ABISc Enterprises Plc, skomentował: Mamy za sobą bardzo udany kwartał. ASBIS wykazał zdolność do wykorzystywania pojawiających się okazji, dzięki czemu wypracował znaczny wzrost wskaźników zarówno rentowności, jak i przychodów. Spółka udowodniła, że z powodzeniem potrafi zaadoptować się do konkurencyjnego środowiska i zmieniających się warunków rynkowych, co daje nam podstawy do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Nadal skupiamy nasze działania na rentowności oraz wykorzystujemy wszelkie okazje prezentowane naszej Spółce.

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

  I kw. 2018 I kw. 2017
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 251.984 50,07% 139.736 48,15%
Europa Środkowo-Wschodnia 160.014 31,79% 91.313 31,47%
Bliski Wschód i Afryka 46.989 9,34% 36.398 12,54%
Europa Zachodnia 35.174 6,99% 21.135 7,28%
Pozostałe 9.142 1,82% 1.620 0,56%
Ogółem 503.303 100% 290.202 100%

 

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej mają tradycyjnie największy udział w naszych przychodach. Jednakże koncentracja na krajach byłego ZSRR pozwoliła na kontynuację bardzo dobrych wyników i pokazanie imponującego wzrostu w przychodach w tym regionie, o 80% rok do roku. W związku z tym udział krajów byłego ZSRR w naszych przychodach ogółem przekroczył 50% w porównaniu do 48% w I kw. 2017 r. ASBIS wciąż umacnia swoją pozycję rynkową w tym regionie świata.

Pomimo koncentracji na regionie krajów byłego ZSRR, sprzedaż Grupy w innych regionach zanotowała podobnie wysokie dynamiki wzrostu. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zwiększyła się aż o 75% w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kw. 2018 r. również wzrosła o 66% w porównaniu do I kw. 2017 r. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zwiększyła się o 29% w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

  I kw. 2018 I kw. 2017
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 80.681 Rosja 59.673
2. Ukraina 66.299 Słowacja 31.760
3. Kazachstan 55.022 Ukraina 32.079
4. Słowacja 39.491 Kazachstan 27.548
5. Zjednoczone Emiraty Arabskie 40.399 Zjednoczone Emiraty Arabskie 25.117
6. Białoruś 28.661 Czechy 15.592
7. Czechy 24.883 Białoruś 14.133
8. Holandia 21.357 Rumunia 13.341
9. Rumunia 20.424 Holandia 10.747
10. Bułgaria 12.379 Węgry 6.954

 

Analiza według krajów potwierdza wysokie dynamiki wzrostu, które Grupie udało się osiągnąć na wszystkich kluczowych rynkach działalności. Numerem jeden według przychodów jest Rosja, gdzie Grupa zanotowała 35% wzrost rok-do-roku. Jednakże wszystkie pozostałe trzy kraje regionu byłego Związku Radzieckiego (Ukraina, Kazachstan, Białoruś) zanotowały wzrosty przychodów przekraczające 100%.

Zwiększenie sprzedaży o 24% na Słowacji miało miejsce przy jednoczesnym 60-proc. wzroście w Czechach, a 53% wzrost w Rumunii przyczynił się do wzrostu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaży w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrosła o 60% głównie ze względu na ulepszone portfolio produktów lokalnej spółki zależnej.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW LINII PRODUKTOWYCH

Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na linie produktowe w I kwartale 2018 r. oraz w I kwartale 2017 r. (tys. USD):

KATEGORIA PRODUKTOWE I kw. 2018 I kw. 2017 % wzrost r/r
Smartfony 179.160 68.224 163%
Procesory 57.967 49.601 17%
Dyski twarde 42.029 26.068 61%
Laptopy 33.552 23.170 45%
Dyski SSD 31.362 17.207 82%
Akcesoria i multimedia 30.466 16.208 88%
Tablety 18.738 10.065 86%
Pozostałe 110.029 79.659 38%
Przychody ogółem 503.303 290.202 73%
 

I kwartał 2018 r. pokazał, że Grupa ASBIS nie ma problemu ze znaczącym wzrostem sprzedaży w sytuacji, gdy rynki są stabilne. Wszystkie kluczowe linie produktowe Grupy pokazały znaczące wzrosty. Liderem wzrostów w przychodach według grup produktowych, kolejny kwartał z rzędu, były smartfony z wysokim, 163-proc. wzrostem.